Dark Lord Convention · 7 Sep 2018 · tel aviv (Israel)

Party Flyer Dark Lord Convention 7 Sep '18, 23:00
Party Flyer Dark Lord Convention 7 Sep '18, 23:00
Line Up
Line Up
KinDzaDza - osom music

Kashyyyk - kamino

Future Ripples - osom & kamino
(KinDzaDza + Kashyyyk )

Baphomet Engine - horrordelic
Sound Styles
Entry
Entry
120, 150, 200
Organizer
Organizer
Alien transport
From
· 698
Added 2y 11m · 3 Parties ·