SHANKRA FESTIVAL 2019

Name · Town · Country · Last Visit · Comes

Hamburg · Germany
Bonn · Germany
Bern · Switzerland

Comes definitely
krefeld · Germany
Dortmund · Germany
Germany