Wide Horizon at 2400 m.

Wide Horizon at 2400 m. 7 Sep '19, 17:00
Wide Horizon at 2400 m.
50y 1m ·